The Science of Fake
  

 

A partir del suggeriment de l’Oriol Fontdevila, faig la visita guiada a la Casa Museu Abelló de Mollet el 4 d’abril de 2010. La visita planteja de forma clara la paradoxa de l’objecte considerat artístic. La colecció d’objectes combina peces convencionalment aceptades com a “obres d’art” amb objectes inclosos degut al gust personal del coleccionista. És aquest gust el que ha decidit que un petjapapers comprat a un mercat comparteixi l’espai i la categoria amb un retrat d’un pintor reconegut. D’aquí es deriven qüestions sobre la naturalesa última de l’art dins del sistema de catalogació i exposició que es coneix com a museu: què són o què poden ser els objectes que la institució presenta devant la mirada del visitant com a elements elevats o separats a una categoria carregada de significació, d’aura; i quines són les regles que han discriminat una peça d’una altra.
Les vanguardes tenen un pes cabdal a la col·lecció, un pes que es vol mantenir al projecte, reivindicant el seu punt subversiu i fent-lo present com a motor creatiu. Si le feu brûlait ma maison, qu'emporterais-je? J'aimerais emporter le feu...: aquesta cita atribuida a Cocteau en referència al seu estudi d’artista conecta amb el tema de la desacralització de l’obra d’art i la focalització en la seva materialitat irreductible, aixecant preguntes al voltant de l’aura i la mercantilització en l’art. Les connotacions de l’element foc pululen al voltant de la possibilitat de la peça artística d’entrar en una dialèctica del perill amb qui la mira, dirigint aquesta mirada als punts paradoxals de la institucionalització de l’art. Una de les característiques de la postmodernitat és haver deixat de banda els meta-relats i haver mutat el que havia estat considerat ‘fe’ en un conjunt de regles, proves i errors denominat ‘ciència’. L’art no queda al marge d’aquest fenòmen, i és precisament la institucionalització, el mercat o la professionalització (processos que sovint resten semi-opacs per a la gran part del conjunt social) el que és interessant aquí. Si el concepte de ‘fake’, a banda d’utilitzar-se en el context de la contra-cultura i les guerrilles de comunicació, fa referència a allò que no és el que sembla ser, podria aplicar-se de forma cruel a qualsevol obra d’art – l’art com a ciència del fer passar una cosa pel que no és. La proposta gira a l’entorn de l’art i les seves regles, el museu com a institució sancionadora de discurs, i la paradoxa d’una voluntat d’auto-legitimar-se a través d’allò científic. L’art sembla moure’s avui entre la tradició auràtica de la torre de marfil i una vocació d’exactitud i eficiència. No sabem si l’art vol ser ciència, si vol explicar-se i deixar de ser ambigu i impredecible, si vol jugar a les mateixes regles que tothom, si és si i no i tot alhora, si vol o pot mostrar les seves cartes.

A partir de la sugerencia de Oriol Fontdevila, hago la visita guiada a la Casa Museo Abelló de Mollet el 4 de abril de 2010. La visita plantea de forma clara la paradoja del objeto considerado artístico. La colección de objetos combina piezas convencionalmente aceptadas como "obras de arte" con objetos incluidos debido al gusto personal del coleccionista. Es este gusto lo que ha decidido que un pisapapeles comprado en un mercado comparta el espacio y la categoría con un retrato de un pintor reconocido. De ahí se derivan cuestiones sobre la naturaleza última del arte dentro del sistema de catalogación y exposición que se conoce como museo: qué son o qué pueden ser los objetos que la institución presenta ante la mirada del visitante como elementos elevados o separados a una categoría cargada de significación, de aura; y cuáles son las reglas que han discriminado una pieza de otra. Las vanguardias tienen un peso fundamental en la colección, un peso que se quiere mantener en el proyecto, reivindicando su punto subversivo y haciéndolo presente como motor creativo. Si le feu brûlait ma maison, qu'emporterais-je? J'aimerais emporter le feu...: esta cita atribuida a Cocteau en referencia a su estudio de artista conecta con el tema de la desacralización de la obra de arte y la focalización en su materialidad irreductible, levantando preguntas alrededor del aura y la mercantilización en el arte. Las connotaciones del elemento fuego pululan alrededor de la posibilidad de la pieza artística de entrar en una dialéctica del peligro con quien la mira, dirigiendo esta mirada hacia los puntos paradójicos de la institucionalización del arte. Una de las características de la posmodernidad es haber dejado de lado los meta-relatos y haber mutado lo que había sido considerado 'fe' en un conjunto de reglas, pruebas y errores denominado 'ciencia'. El arte no queda al margen de este fenómeno, y es precisamente la institucionalización, el mercado o la profesionalización (procesos que a menudo quedan semi-opacos para la gran parte del conjunto social) lo que es interesante aquí. Si el concepto de 'fake', además de utilizarse en el contexto de la contra-cultura y las guerrillas de comunicación, hace referencia a lo que no es lo que parece ser, podría aplicarse de forma cruel a cualquier obra de arte - el arte como ciencia del hacer pasar algo por lo que no es. La propuesta gira en torno al arte y sus reglas, el museo como institución sancionadora de discurso, y la paradoja de una voluntad de auto-legitimarse a través de lo científico. El arte parece moverse hoy entre la tradición aurática de la torre de marfil y una vocación de exactitud y eficiencia. No sabemos si el arte quiere ser ciencia, si quiere explicarse y dejar de ser ambiguo e impredecible, si quiere jugar a las mismas reglas que todos, si es sí y no y todo a la vez, si quiere o puede mostrar sus cartas.
As suggested by Oriol Fontdevila, I take the guided tour of the Abelló House Museum of Mollet on the 4th April 2010. The visit clearly raises the paradox of the object regarded as artwork. The collection combines pieces conventionally accepted as “art objects” with those included due to the personal taste of the collector only. It is precisely this taste that decided that a paperweight bought at a market would share space and status with a portrait of a renowned painter. Hence a number of issues are derived about the nature of art within the catalogue and exhibition system known as museum: what are they or what they can be these items the institution presents to the viewer's gaze as higher or separated objects belonging to a category full of significance, full of aura. And which are the rules that have discriminated one item against another. Avant-garde art has a crucial weight in the collection, a weight I wanted to keep in the project, claiming its subversive force and using it as a creative engine. Si le feu brûlait ma maison, qu'emporterais-je? J'aimerais emporter le feu...: this quote attributed to Cocteau referring to his studio connects with the issue of demystification of the artwork and the focus on its irreducible materiality, raising questions about aura and commercialization in art. Connotations of the fire element swarm around the possibility of entering into a dialectics of danger with the viewer, addressing his/her look towards paradoxical points of the institutionalization of art. One of the features of postmodernism is to have put aside meta-narratives and have mutated what had been considered “faith” into a set of rules, trials and errors called “science”. Art is not untouched by this, and it is precisely the institutionalization, the market or the professionalization (processes that often remain opaque for most of society) what is interesting here. If the concept of fake, besides being used in the context of counter-culture and communication guerrilla, refers to what is not what it seems, it could be cruelly applied to any work of art - art as the science of pretending something is not what it really is. The proposal revolves around art and its rules, museum as the institution sanctioning discourse, and the paradox of the desire for self-legitimization through the scientific discourse. Art now seems to operate between the auratic tradition of the ivory tower and a vocation of accuracy and efficiency. We do not know yet if art wants to be science, if it wants to explain itself and stop being ambiguous and unpredictable, if it wants to play by the same rules as everybody else, if it is yes and no and all at once, or if it wants or it is able to show its cards.

2010