Recherche
 
-------------

 Vaig estar treballant durant uns anys en una oficina. En la meva feina, i en la manera mateixa en què funcionava el lloc, hi havia text per tot arreu. A vegades, entre l'espècie de terra erma que aquells textos em semblaven quan sentia cansament o malenconia, apareixia quelcom de diferent. Quelcom que em cridava l'atenció per la seva estranyesa, el seu poder d'evocació, el potencial per a un contingut de significat oblic. Llegia un llarg e-mail, un text legal, regulacions administratives o descripcions tècniques, i fragments que podrien estar completament separats emergien, a vegades era una frase, la manera en què s'utilitzava un adjectiu, l'assumpte d'un e-mail, o inclús una sola paraula.
Durant el mes de novembre he tingut una taula a les oficines de l’Arts Santa Mònica i he llegit els continguts de 104 caixes d'arxiu presents a l'espai Xarxa Zande. La lectura ha estat una exploració filològica i una recerca subjectiva i emocional alhora, buscant l'element anòmal i epifànic, un reenactment i un exorcisme. He recopilat paraules i fragments que s’han convertit en títols i versos, unint-se entre ells de forma majorment cronològica segons van ser trobats, adoptant els mecanismes de la literatura i (re)encarnant-se en un llibre de poesia. Ha estat traduït i editat, i publicat amb els materials i les possibilitats disponibles a les oficines de la institució. Com si hagués sortit d’un forat negre.
La poetessa Núria Martínez-Vernis llegeix poemes de l'edició "Recherche" a l’oficina del museu, apuntada per un focus muntat sobre un penja-robes de peu.
Estuve trabajando durante unos años en una oficina. En mi trabajo, y en la manera misma en que funcionaba el lugar, había texto por todas partes. A veces, entre la especie de tierra baldía que aquellos textos me parecían cuando sentía cansancio o melancolía, aparecía algo diferente. Algo que me llamaba la atención por su extrañeza, su poder de evocación, el potencial para un contenido de significado oblicuo. Leía un largo e-mail, un texto legal, regulaciones administrativas o descripciones técnicas, y fragmentos que podrían estar completamente separados emergían, a veces era una frase, la manera en que se utilizaba un adjetivo, el asunto de un e-mail, o incluso una sola palabra.
Durante el mes de noviembre he tenido una mesa en las oficinas de Arts Santa Mónica y he leído los contenidos de 104 cajas de archivo presentes en el espacio Xarxa Zande. La lectura ha sido al mismo tiempo una exploración filológica y una búsqueda subjetiva y emocional, buscando el elemento anómalo y epifánico, un reenactment y un exorcismo. He recopilado palabras y fragmentos que se han convertido en títulos y versos, uniéndose entre ellos de forma mayormente cronológica según fueron encontrados, adoptando los mecanismos de la literatura y (re)encarnándose en un libro de poesía. Ha sido traducido y editado, y publicado con los materiales y las posibilidades disponibles en las oficinas de la institución. Como si hubiera salido de un agujero negro.
La poetisa Núria Martínez-Vernis lee poemas de la edición “Recherche” en la oscuridad de la oficina del museo, apuntada por un foco montado en un perchero de pie.
I worked for some years in an office. In my work, and in the way in which the organisation itself operated, text was everywhere. Sometimes, in the kind of wasteland those texts seemed to me when I was feeling tired or melancholic, something different appeared. Something caught my eye for its strangeness, its evocative power, the potential for containing oblique meaning. I was reading a long email, a legal text, administrative regulations or technical descriptions, and fragments that could be completely separated emerged, at times it was a sentence, the way an adjective was used, the subject of an email, or even a single word.
During the month of November I had a desk at the offices of Arts Santa Monica and I read the contents of 104 file boxes stored in the Xarxa Zande space. The reading has been a philological exploration and a subjective and emotional search at the same time, looking for the anomalous and epiphanic element, a reenactment and an exorcism. I collected words and fragments that have turned into titles and verses, grouping themselves mostly in the chronological order as they were found, adopting the mechanisms of literature and (re)incarnating as a poetry book. It has been translated and edited, and published using materials and possibilities available at the offices of the institution. As if it had come out of a black hole.
Poetess Núria Martínez-Vernis reads poems of the “Recherche” edition in the darkness of the museum office, pointed by a spotlight mounted on a coat stand.

2016