Política universal
 

 

 

Sobre el discurs de la construcció de la identitat nacional i la compartimentació geogràfica. A partir de restes de teixits s’intenta reconfigurar la sistematització gràfica continguda en la idea de bandera. Es proposa la instal·lació de les peces a balcons de domicilis particulars i edificis institucionals d’una localitat, buscant la implicació dels habitants, convertits transitòriament en manifestants de continguts discursius oberts.
Sobre el discurso de la construcción de la identidad nacional y la compartimentación geográfica. A partir de restos de tejidos se intenta reconfigurar la sistematización gráfica contenida en la idea de bandera. Se propone la instalación de las piezas en balcones de domicilios particulares y edificios institucionales de una localidad, buscando la implicación de los habitantes, convertidos transitoriamente en manifestantes de contenidos discursivos abiertos.
On the discourse of construction of national identity and geographical segmentation. An attempt to reconfigure with fabric remnants the graphic system contained in the concept of flag. It is proposed the installation of the pieces in balconies of private homes and institutional buildings in a given location, seeking the involvement of its citizens, temporarily turned into protesters in favour of an open discourse.

2010