Parlament Tòtem
 
 El discurs antropocèntric del capital ha portat a una mercantilització de la identitat, on l’individu crea una marca pròpia a través de selfies, perfils en xarxes socials i l’ús de codis tancats per expressar i quantificar emocions. D’altra banda, la utilització de la denominada “crisi dels refugiats” a Europa reforça la polarització antagonista d’un “ells” i un “nosaltres” dins de la ideologia essencialista de l’Estat-nació. Construir un tòtem d’un/a mateix/a amb materials pobres, per generar una auto-representació que trenqui el binarisme occidental societat-natura i permeti pensar una comunitat híbrida que posi en qüestió la retòrica dels discursos totalitaris. Crear els nostres tòtems i escriure els nostres discursos per inaugurar un parlament latent. Un projecte en col·laboració amb les i els alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Carles Rahola de Girona.
El discurso antropocéntrico del capital ha llevado a una mercantilización de la identidad, donde el individuo crea una marca propia a través de selfies, perfiles en redes sociales y el uso de códigos cerrados para expresar y cuantificar emociones. Por otra parte, la utilización de la denominada “crisis de refugiados” en Europa refuerza la polarización antagonista de un “ellos” y un “nosotros” dentro de la ideología esencialista del Estado-nación. Construir un tótem de una/o misma/o con materiales pobres, para generar una auto-representación que rompa el binarismo occidental sociedad-naturaleza y permita pensar una comunidad híbrida que ponga en cuestión la retórica de los discursos totalitarios. Crear nuestros tótems y escribir nuestros discursos para inaugurar un parlamento latente. Un proyecto en colaboración con las alumnas y alumnos de 4º de ESO del IES Carles Rahola de Girona.
The anthropocentric discourse of capital has led to a commodification of identity, where we create our own brand through selfies, profiles in social networks and the use of closed codes to express and quantify emotions. Besides, the use of the so-called “refugee crisis” in Europe reinforces the antagonistic polarization of a “them” vs “us” opposition within the essentialist ideology of the nation-state. Building a totem of ourselves with poor materials, to generate a self-representation that may break the Western society-nature binarism, allowing to think a hybrid community to question the rhetoric of totalitarian discourses. Creating our totems and writing our speeches to inaugurate a pulsing parliament. A project in collaboration with the students of 4th and final year of compulsory secondary education at the Carles Rahola public secondary school in Girona.

2017-2018